מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

ביטול עסקה

שאלות ותשובות

ביטול עסקה

החלפות והחזרות

8.3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של סאני תקשורת, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק לך המוצר, כאשר עליך מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי סאני תקשורת.

8.4. תוצאות הביטול עקב פגם: הנך רשאי לבטל את הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לך המוצר. במקרה שכזה, תחזיר סאני תקשורת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שתשיב את המוצר לסאני תקשורת בפרק הזמן הנ"ל.

8.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

8.5.1. היה ותבטל את ההזמנה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 8.4 לעיל, לפני שביצעת במוצר נשוא ההזמנה שימוש כלשהו, תחזיר סאני תקשורת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידיך, תבטל את חיובך בשל ההזמנה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, ובלבד שהצגת חשבונית בגין ההזמנה. ככל שהתמורה עבור ההזמנה שבוטלה שולמה באמצעות כרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקת האשראי, ככל שישנה כזו. בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לסאני תקשורת בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן.

8.5.2. היה ותבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר על חשבונך את המוצר נשוא ההזמנה לסאני תקשורת באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לסאני תקשורת שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה סאני תקשורת רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה.

8.5.3. מוצר שנשלח מסאני תקשורת לביתך כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירבת לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לסאני תקשורת, על חשבונך ובעלות משלוח בסך 29 ש"ח כולל מע"מ.

8.5.4. ביטול ההזמנה יחול על הזמנות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד.

8.6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

8.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של סאני תקשורת לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.8. סאני תקשורת תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או מכירה כולה או חלקה:

8.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

8.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

8.8.3. אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו;

8.8.4. אם יתברר לה כי אתה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

8.8.5. אם יתברר שהרכישה שנעשתה מיועדת לחו"ל.

8.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לך בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה.

8.10. אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית סאני תקשורת לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, סאני תקשורת לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8.11. סאני תקשורת תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה
Loading...