מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) עצירת אנימציות - מקש קיצור 6 שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 7)

תנאי שימוש

גולש/ת יקר/ה, 

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הינך מתבקשת לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סאני תקשורת בע"מ (להלן: "סאני") וכן הסכם מחייב בינך לבין סאני.
במסגרת תנאי שימוש אלו "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "סאני" - לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתנאי שימוש אלובלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע. 

כללי

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות אלו והן אשר תקבענה.
כתנאי לשימוש באתר, הינך מתחייבת כלפי סאני, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות באתר לבין מראם במציאות.
באתר מוצגים מגוון מכשירים של חברת SAMSUNG העולמית. אין בכך כדי להוות כל התחייבות מאת סאני ו/או SAMSUNG לגבי אספקתם ו/או זמינותם של המכשירים המוצגים באתר, בארץ.
אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה ו/או חוות דעת מאת סאני.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי סאני, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לסאני שליטה ו/או פיקוח על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום איש לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, אין סאני מתחייבת כי כל קישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של סאני או של צדדים שלישיים שהעניקו לסאני הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, סאני הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר וכן בשם המתחם (Domain Name), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת סאני, פרט לשימוש המותר על פי החוק. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי סאני אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולשת בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

 הגבלת אחריות

סאני אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל סאני מי מספקיה ו/או מי מטעמה. 
אספקת השירותים ע"י סאני תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וסאני אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל
כאמור, כל שימוש והסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית.
במידה והגולשות תתקשרנה עם גורמים שלישיים, סאני אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלה.
הגולשת מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה לה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי סאני בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד סאני ו/או כנגד מי מטעמה.
סאני אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר תפוז ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה וסאני ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על סאני.

ניתוק, הפסקה ושינויים

סאני רשאית להסיר תכנים מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את שירותי האתר בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית  פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאית סאני לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת שירותי האתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על סאני אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.
סאני תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר וזמינותם, היקפם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סאני בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שסאני תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. סאני רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של סאני.
סאני מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.
בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי סאני תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך.

מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי גולש, מהווה הסכמה מפורשת של הגולש לקבל מסרים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר מחברת סאני תקשורת בע"מ ובשם הדומיין הרשמי שלה ,שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עמם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

רשום באתר? התחבר ותוכל להנות מניהול כתובות ומעקב הזמנות
חדש באתר?